Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένωνΕίμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία των δεδομένων έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα για τη διαχείριση του Bon Fashion. Η χρήση των ιστοσελίδων του Bon Fashion είναι δυνατή χωρίς ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας, θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με την ειδική για κάθε χώρα προστασία δεδομένων κανονισμούς που ισχύουν για το Bon Fashion
. Με τη δήλωση αυτή προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα τα οποία έχουν.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το Bon Fashion έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο διαδίκτυο ενδέχεται κατά βάση να παρουσιάζουν κενά ασφαλείας, επομένως δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς μέσω εναλλακτικών μέσων, π.χ. από το τηλέφωνο.1. Ορισμοί
Η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Bon Fashion βασίζεται στην ορολογία που χρησιμοποιείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη και ρυθμιστή για την έγκριση του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (DS-GVO). Η πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής πρέπει να είναι εύκολη στην ανάγνωση και κατανόηση τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων την ορολογία που χρησιμοποιείται.
Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:α) Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί (εφεξής "το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα"). ένα άτομο θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της ανάθεσης σε ένα αναγνωριστικό, όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, τα δεδομένα θέσης, σε ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.


β) Υποκείμενο των δεδομένων / πρόσωπο που επηρεάζεται
Το προσβεβλημένο πρόσωπο είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί και του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.


γ) Επεξεργασία
Επεξεργασία κάθε λειτουργία που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιαδήποτε τέτοια αριθμό διαδικασία που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα όπως η καταγραφή, τη συλλογή, την οργάνωση, τη διαρρύθμιση, την αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση πληροφοριών, η χρήση, γνωστοποίηση με υποβολή, διάδοση ή άλλη μορφή παροχής, συμφιλίωσης ή σύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.δ) Περιορισμός της επεξεργασίας
Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.


ε) Προφίλ

Προφίλ είναι οποιοδήποτε είδος της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν φυσικό πρόσωπο, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, την προσωπική Ανάλυση ή πρόβλεψη προτιμήσεων, συμφερόντων, αξιοπιστίας, συμπεριφοράς, εντοπισμού ή μετεγκατάστασης αυτού του φυσικού προσώπου.


ζ) Ψευδωνυμοποίηση

Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν πλέον να ανατεθεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα, χωρίς τη βοήθεια των πρόσθετων πληροφοριών, εφόσον αυτό πρόσθετες πληροφορίες να διατηρούνται χωριστά και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν εκχωρηθεί σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.


η) Υπεύθυνος ή υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο φορέας ή ο οργανισμός που αποφασίζει μόνη ή σε συνεννόηση με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο των κρατών μελών, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του μπορούν να προβλέπονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.


θ) Επεξεργαστής

Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.


i) Παραλήπτης

Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή άλλη οντότητα στην οποία αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με συγκεκριμένη αποστολή δεν θεωρούνται δικαιούχοι.


κ) Τρίτος

Τρίτος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο μεταποιητής και τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί υπό την άμεση ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του μεταποιητή να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα..


λ) Συναίνεση

Η συναίνεση είναι εθελοντικές για τη συγκεκριμένη περίπτωση και κατηγορηματικά παραδίδονται από το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται τρόπο έκφρασης της βούλησης με τη μορφή μιας δήλωσης ή άλλο αναγνωρίσιμο θετική πράξη με την οποία νοείται το πρόσωπο που συμφωνούν με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν είναι.2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων, άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις προστασίας δεδομένων είναι:
Bon Fashion
Προφήτ
ου Ηλία 6
59132 Βέροια
Ελλάδα
Τηλ .: 00302331071535
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@bonfashion.gr
Ιστοσελίδα: www.bonfashion.gr


3. Cookies

Οι ιστοσελίδες του Bon Fashion χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και καταθέτονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet.
Πολλοί ιστότοποι και server χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie . Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια εγχόρδή, μέσω της οποίας η ιστοσελίδες και το server μπορεί να ανατεθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, όπου το cookie αποθηκεύεται. Αυτό επιτρέπει στης ιστοσελίδες και τους server που επισκέφτηκαν να διακρίνουν το πρόγραμμα περιήγησης του ατόμου από άλλα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί να αναγνωριστεί και προσδιοριστή από το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.
Χρησιμοποιώντας τα cookies, το Bon Fashion μπορεί να προσφέρει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς cookies.
Μέσω ενός cookie οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την έννοια του χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί cookies, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα να εισάγει πάλι τα δεδομένα πρόσβασης του επειδή έχει ληφθεί από το διαδίκτυο και αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή του cookie χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα στοιχεία που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούσει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας.4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο δικτυακός τόπος του Bon Fashion συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο κάποιος που έχει προσβληθεί ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του server. Μπορεί να ανιχνευθεί (1) τον τύπους και έκδοση του πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) η ιστοσελίδα από την οποία ένα σύστημα προσπέλαση στην ιστοσελίδα μας περνάει (τα λεγόμενα παραπομπής), (4) τους υπο-ιστότοπους, στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας,(5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, (6) διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το Bon Fashion δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τον ενδιαφερόμενο. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες(1) να λειτουργεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σωστά, (2) να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας καθώς και τη διαφήμιση της (3) η συνέχιση της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής μας και την τεχνολογία της ιστοσελίδας μας, καθώς και ( 4) να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση κυβερνοπαρακολούθησης.

Το Bon Fashion αναλύει αυτά τα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα αφενός στατιστικά και περαιτέρω με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων στην εταιρία μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής server αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα άτομο που επηρεάζεται.5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα εγγραφής στην ιστοσελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στον υπευθύνου προέρχονται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνοι επεξεργασίας για δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να προκαλέσει τη μεταφορά σε έναν ή περισσότερους μεταποιητές, όπως μια υπηρεσία αποστολής δεμάτων, ο οποίος χρησιμοποιεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα μόνο για εσωτερική χρήση που αποδίδεται στον ελεγκτή.
Με την εγγραφή στον δικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP που αναθέτει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του υποκειμένου των δεδομένων, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων γίνεται υπό το πρίσμα ότι μόνο η κατάχρηση των υπηρεσιών μας μπορεί να αποτραπεί. Αυτά τα δεδομένα σε περίπτωση ανάγκης καθιστούν δυνατή τη διευκρίνιση των διαπραχθέντων αδικημάτων. Από την άποψη αυτή, η αποθήκευση αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η αποκάλυψη αυτών των δεδομένων σε τρίτους δεν δεν λαμβάνει χώρα, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να διαβιβάζονται ή να αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Η καταχώρηση του πρόσωπο που επηρεάζεται με την εθελοντική παροχή των προσωπικών δεδομένων άτομο που χρησιμοποιούνται για τον υπεύθυνο της επεξεργασίας να παρέχει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν λόγω της φύσης της υπόθεσης μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες υποκείμενο των δεδομένων. Εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να τροποποιούν τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράφουν πλήρως από τη βάση δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως, παρέχει πληροφορίες σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων είναι αποθηκευμένα. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή παραπομπής του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με τυχόν θεσμοθετημένες απαιτήσεις αποθήκευσης. Όλα τα υποκείμενα δεδομένων του υπεύθυνος επεξεργασίας είναι διαθέσιμα στο υποκείμενο των δεδομένων ως πρόσωπο επαφής στο πλαίσιο αυτό.


6. Συνδρομή στο ενημερωτικό μας δελτίο

Στην ιστοσελίδα του Bon Fashion, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας. Ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων όταν παραγγελθεί το ενημερωτικό δελτίο προκύπτει από τη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Το Bon Fashion ενημερώνει τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του σε τακτικό χρονικό διαστήματα μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές της εταιρείας. Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας μπορεί να παραληφθεί μόνο από τον ενδιαφερόμενο εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) ο ενδιαφερόμενο έχει εγγραφεί για το ενημερωτικό δελτίο. Για νομικούς λόγους, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εισαγάγει ένας ενδιαφερόμενος για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διπλής συμμετοχής.Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ενδιαφερόμενος ενέκρινε την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο κατά την εγγραφή, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής, όπως ορίζονται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).44

Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει κατανοητή η (πιθανή) κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός προσώπου σε μεταγενέστερη ημερομηνία και συνεπώς χρησιμεύει ως νομικές εγγυήσεις για τον υπεύθυνος επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου.Οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν επίσης να ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή την εγγραφή, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση αλλαγών στο ενημερωτικό δελτίο ή σε τεχνικές αλλαγές. Δεν θα υπάρξει μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας μπορεί να τερματιστεί από τον ενδιαφερόμενο ανά πάσα στιγμή.Η συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που μας έχει δώσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό της ανάκλησης της συναίνεσης, υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να καταργήσετε την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, απευθείας στον ιστότοπο του ελεγκτή ή να ενημερώσετε τον υπεύθυνο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.7. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων

Τα ενημερωτικά δελτία του Bon Fashion περιέχουν λεγόμενα εικονοστοιχεία μέτρησης. Ένα εικονοστοιχείο μέτρησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που ενσωματώνεται σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέπουν την καταγραφή αρχείων καταγραφής και την ανάλυση αρχείου καταγραφής.

Αυτό επιτρέπει στατιστική αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας των online καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο, το Bon Fashion μπορεί να ανιχνεύσει εάν και πότε ένα e-mail άνοιξε από ένα άτομο που επηρεάστηκε και οι σύνδεσμοι στο e-mail κλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των εικονοστοιχείων μέτρησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία θα αποθηκεύονται και θα αξιολογούνται από τον ελεγκτή προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παράδοση ενημερωτικών δελτίων και να προσαρμοστεί καλύτερα το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους. Τα επηρεαζόμενα πρόσωπα έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη χωριστή δήλωση συναίνεσης που έγινε μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Μετά την ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον ελεγκτή. Μια ακύρωση της παραλαβής του ενημερωτικού δελτίου, το Bon Fashion ερμηνεύεται αυτόματα ως ανάκληση.


8. Επικοινωνίες μέσω της ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος του Bon Fashion περιέχει πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο για την ταχεία ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρία μας καθώς και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα, που διαβιβάζονται οικειοθελώς από ένα άτομο στον υπεύθυνο επεξεργασίας, αποθηκεύονται για το σκοπό της επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει γνωστοποίηση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.


9. Σχόλια στο blog στην ιστοσελίδα

Το Bon Fashion προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να αφήσουν μεμονωμένα σχόλια σε μεμονωμένες αναρτήσεις ιστολογίου σε ένα blog που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ελεγκτή. Ένα blog είναι μια διαδικτυακή πύλη που είναι συνήθως προσβάσιμη στο κοινό και στην οποία ένα ή περισσότερα άτομα, που ονομάζονται bloggers ή web bloggers στο διαδίκτυο, μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν σκέψεις στις λεγόμενες αναρτήσεις ιστολογίου. Οι δημοσιεύσεις ιστολογίου συνήθως σχολιάζονται από τρίτους. Αν κάποιος που έχει προσβληθεί αφήνει σχόλιο στο blog που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποθηκεύονται και δημοσιεύονται όχι μόνο τα σχόλια που άφησε ο ενδιαφερόμενος, αλλά και οι πληροφορίες σχετικά με την ώρα των σχολίων και το ψευδώνυμο που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος. Επιπλέον, καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Αυτή η αποθήκευση της διεύθυνσης IP γίνεται για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο υποβάλλοντας ένα σχόλιο. Επομένως, η αποθήκευση τέτοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προς το συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, οπότε θα μπορούσε να απαλλαγεί σε περίπτωση παράβασης. Δεν αποκαλύπτονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν η αποκάλυψη αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ή την έννομη υπεράσπιση του υπεύθυνου επεξεργασίας.10. Εγγραφείτε σε σχόλια στο blog της ιστοσελίδας

Τα σχόλια που γίνονται στο blog του Bon Fashion μπορούν βασικά να εγγραφούν από τρίτους. Ειδικότερα, υπάρχει η πιθανότητα ένας σχολιαστής να συνυπογράφει σχόλια μετά από ένα σχόλιο σε μια συγκεκριμένη θέση στο blog.

Εάν ένας ενδιαφερόμενος αποφασίσει να εγγραφεί στην επιλογή να σχολιάσει, ο ελεγκτής θα στείλει ένα μήνυμα αυτόματης επιβεβαίωσης για να ελέγξει ξανά εάν ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το συγκεκριμένο άτομο ελέγχει πραγματικά το ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επιλογή να εγγραφείτε σε σχόλια μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή.


11. Συνήθη διαγραφή και αποκλεισμός των προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή, ενδεχομένως, των ευρωπαϊκών οδηγιών ή κανονισμών ή από οποιονδήποτε άλλο νομοθετικό ή νομοθετικό φορέα, προβλεπόταν.Εάν ο σκοπός αποθήκευσης παραλείπεται ή εάν λήξει η προθεσμία αποθήκευσης που ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.


12. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου


α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, όπως χορηγείται από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και ρυθμιστές, να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να επιβεβαιώσει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν βρίσκονται υπό επεξεργασία. Εάν ένα ενδιαφερόμενο άτομο επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου της επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή.

β) Δικαίωμα ενημέρωσης

Κάθε πρόσωπο που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, εκδιδόμενο από την Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα και Ρυθμιστική Αρχή, ανά πάσα στιγμή να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι 'αυτόν και ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, ο ευρωπαίος νομοθέτης και ρυθμιστικός φορέας διαβίβασε στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες:

 •     
 •     τους     σκοπούς της επεξεργασίας

      
 •      τις     κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων     που υποβάλλονται σε επεξεργασία

      
 •      οι     παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών     στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα     έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να     αποκαλυφθούν, ιδίως στους αποδέκτες     σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς

      
 •     εάν     είναι δυνατόν, τη σχεδιαζόμενη διάρκεια     για την οποία θα αποθηκευτούν τα     προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι     δυνατόν, τα κριτήρια για τον καθορισμό     της διάρκειας αυτής

      
 •     την     ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής     των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν     ή του περιορισμού της επεξεργασίας από     τον υπεύθυνο ή του δικαιώματος να     αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή

      
 •     την     ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική     αρχή

      
 •      εάν     τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται     από το υποκείμενο των δεδομένων: Όλες     οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με     την πηγή των δεδομένων

      
 •     η ύπαρξη     μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας     λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων     των χαρακτηριστικών σύμφωνα με το άρθρο     22, παράγραφος 1, και 4 GDPR και     - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις     - σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη     λογική και το πεδίο εφαρμογής και το     επιθυμητό αποτέλεσμα της επεξεργασίας     αυτής για τον ενδιαφερόμενο


Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης ως προς το εάν έχουν διαβιβαστεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη μεταφορά.

Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.


γ) Δικαίωμα διόρθωσης

Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που έχει χορηγήσει ο ευρωπαίος νομοθέτης για να ζητήσει την άμεση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας.Εάν ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.δ) Δικαίωμα διαγραφείς (δικαίωμα να ξεχαστεί)

Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους ρυθμιστικούς φορείς να απαιτούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράφει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, υπό τον όρο ότι πληρούται ένας από τους ακόλουθους λόγους και δεν απαιτείται η επεξεργασία:

 •     
 •     Τα     προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί     για τους σκοπούς αυτούς ή έχουν υποστεί     άλλη επεξεργασία για τα οποία δεν είναι     πλέον απαραίτητα.

      
 •     Τα     ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποσύρουν τη     συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία     σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α     DS-ΓΤΟ ή Αρθ. 9 παρ. 2 στοιχείο     α GDPR υποστηρίζεται,     και υπάρχει έλλειψη διαφορετικά νομική     βάση για την επεξεργασία προσώπου.

      
 •     Το     πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα     δεδομένα αντιτίθεται στην επεξεργασία     σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος     1 GDPR και δεν υπάρχουν     βάσιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή τα     αντικείμενα των δεδομένων σύμφωνα με     το άρθρο 21 παράγραφος 2 GDPR.

      
 •     Τα     προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε     παράνομη επεξεργασία.

      
 •     Η     διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα     είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση     νομικής υποχρέωσης δυνάμει της ενωσιακής     ή εθνικής νομοθεσίας στην οποία υπόκειται     ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

      
 •     Τα     προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε     σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας     της πληροφορίας που προσφέρονται     σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 GDPR.Εάν οποιοσδήποτε από τους παραπάνω λόγους είναι σωστός και ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να μεριμνήσει για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Bon Fashion, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του Bon Fashion θα κανονίσει την άμεση εκπλήρωση της αίτησης κατάσβεσης.Εάν τα προσωπικά δεδομένα δημοσιοποιηθούν από το Bon Fashion και εάν η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την κατάργηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) GDPR, το Bon Fashion θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης τεχνικού χαρακτήρα, να ενημερώνει άλλους ελεγκτές δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει διαγράψει από όλους τους άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οποιεσδήποτε συνδέσεις με τέτοια προσωπικά δεδομένα ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές τέτοιων προσωπικών δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία που δεν απαιτείται. Ο υπάλληλος του Bon Fashion θα κανονίσει τα απαραίτητα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΚάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας και της ρυθμιστικής αρχής, να απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίζει τη μεταποίηση εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: •     
 •     Η     ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού     χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο     των δεδομένων για χρονικό διάστημα που     επιτρέπει στον ελεγκτή να επαληθεύει     την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

      
 •     Η     επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο     των δεδομένων αρνείται να διαγράψει     τα προσωπικά δεδομένα και, αντίθετα,     ζητεί τον περιορισμό της χρήσης των     προσωπικών δεδομένων.

      
 •     Ο     υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται     πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς     επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των     δεδομένων τους υποχρεώνει να διεκδικούν,     να ασκούν ή να υπερασπίζονται νομικές     αξιώσεις.

      
 •     Ο     ενδιαφερόμενος έχει αντίρρηση για την     επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ.     1 GDPR και     δεν είναι ακόμη σαφές αν οι νόμιμοι     λόγοι του υπεύθυνου προσώπου είναι     μεγαλύτεροι από εκείνους του     ενδιαφερομένου.Εάν πληρούται μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Bon Fashion, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του Bon Fashion θα προκαλέσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.ζ) Δικαίωμα φορητότητα δεδομένωνΚάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που απονέμονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς προκειμένου να αποκτήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας από το υποκείμενο των δεδομένων, σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχει επίσης το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) 2 στοιχείο α) του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο. Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο, στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.Για να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του Bon Fashion.η) Δικαίωμα προσφυγήςΚάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία και η ρυθμιστική αρχή ανά πάσα στιγμή, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή f GDPR λαμβάνει αντίρρηση. Αυτό ισχύει και για τα χαρακτηριστικά που βασίζονται στις διατάξεις αυτές.Το Bon Fashion δεν επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός αν μπορούμε να διαπιστώσουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία είναι για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.Εάν το Bon Fashion επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση άμεσης αλληλογραφίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του προφίλ, στο μέτρο που συνδέεται με αυτό το διαφημιστικό ταχυδρομείο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία του Bon Fashion για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το Bon Fashion δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία εμφανίζονται στο πλαίσιο Bon Fashion για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς βάσει του άρθρου 89 παράγραφος 1 του GDPR καλούνται να υποβάλουν αντίρρηση, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος.Για να ασκήσει το δικαίωμα της προσφυγής, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο της Bon Fashion ή με οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι επίσης ελεύθερο, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να ασκεί το δικαίωμά του να ασκήσει ανακοπή μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.θ) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησηςΚάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, όπως χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη και τον νομοθετικό σώμα, να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία έχει έννομο αποτέλεσμα ή, κατά παρόμοιο τρόπο, τον επηρεάζει σημαντικά. εκτός εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και η νομοθεσία αυτή προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και των θεμιτών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων · ή (3) με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.Εάν η απόφαση (1) απαιτείται για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το Bon Fashion λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των εξουσιοδοτημένων προσώπων Τα συμφέροντα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστο του δικαιώματος παρέμβασης του προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να εκφράσει τη δική του θέση και να αμφισβητήσει την απόφαση.Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει αυτοματοποιημένα δικαιώματα λήψης αποφάσεων, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ελεγκτή ανά πάσα στιγμή.ι) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης προστασίας δεδομένωνΚάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και την ρυθμιστική αρχή, να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.13. Πολιτική απορρήτου σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του FacebookΟ ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης με βάση το Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να επικοινωνούν μέσω αιτημάτων φίλων.Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι το Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εάν ο πληγέντης ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, το λιμάνι του Μεγάλου Κανάλι, το Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.Κάθε επίσκεψη σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (plug-in στο Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου αυτόματα από το αντίστοιχο Facebook Το στοιχείο προκαλεί την αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Facebook στο Facebook για λήψη. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών Facebook μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=el_US. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιο συγκεκριμένο κάτω μέρος του ιστοτόπου μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.Εάν το πρόσωπο που έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, ποια συγκεκριμένη κάτω πλευρά του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και εκχωρούνται από το Facebook στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το άτομο ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα το κουμπί "Μου αρέσει" ή αν ο ενδιαφερόμενος κάνει ένα σχόλιο, το Facebook αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό Facebook του ενδιαφερόμενου προσώπου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.Το Facebook λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Facebook στο οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, εάν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η σύνδεση είναι συνδεδεμένο στο Facebook ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να εμποδίσει τη μεταφορά αποσυνδέοντας τον λογαριασμό τους στο Facebook πριν τηλεφωνήσουν στην ιστοσελίδα μας.Η πολιτική δεδομένων που δημοσιεύεται από το Facebook, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://el-gr.facebook.com/privacy/explanation, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επίσης εξηγεί ποιες επιλογές προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές, οι οποίες καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.14. Πολιτική απορρήτου για την εφαρμογή και χρήση του Google AdSenseΟ ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdSense σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdSense είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει διαμεσολάβηση διαφήμισης τρίτου μέρους. Το Google AdSense βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που επιλέγει διαφημίσεις που εμφανίζονται σε ιστότοπους τρίτων μερών, σύμφωνα με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ιστότοπου τρίτου μέρους. Το Google AdSense επιτρέπει τη στόχευση βάσει ενδιαφέροντος του χρήστη του Διαδικτύου, η οποία υλοποιείται δημιουργώντας μεμονωμένα προφίλ χρηστών.Η εταιρία που λειτουργεί με το Google AdSense είναι το Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.Ο σκοπός του στοιχείου Google AdSense είναι να συμπεριλάβει διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας. Το Google AdSense θέτει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Χρησιμοποιώντας αυτό το cookie, η Alphabet Inc. παρέχει μια ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας. Κάθε επίσκεψη σε μία από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου που διαχειρίζεται ο ελεγκτής και ενσωματώνει ένα στοιχείο Google AdSense ξεκινά αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου μέσω του αντίστοιχου στοιχείου του Google AdSense Να υποβάλετε στοιχεία στην Alphabet Inc. για σκοπούς διαφήμισης στο διαδίκτυο και διακανονισμού προμηθειών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η τεχνική Alphabet Inc. αποκτά γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως να παρακολουθείτε την IP διεύθυνση του ενδιαφερομένου προς το συμφέρον της αλφαβήτου Inc., μεταξύ άλλων πρόσωπο, η προέλευση των επισκεπτών και κλικ και θα επιτρέψει υπολογισμούς διάταξη, ως αποτέλεσμα.Το άτομο που επηρεάζεται μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης την Alphabet Inc. να θέσει ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από την Alphabet Inc. μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.Το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα εικονοστοιχεία μέτρησης. Ένα εικονοστοιχείο μέτρησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που είναι ενσωματωμένο σε ιστοσελίδες για να ενεργοποιήσει την καταγραφή αρχείου καταγραφής και την ανάλυση αρχείου καταγραφής, με την οποία μπορεί να γίνει μια στατιστική αξιολόγηση. Με βάση τον ενσωματωμένο αριθμό pixel, η Alphabet Inc. μπορεί να ανιχνεύσει εάν και πότε άνοιξε μια σελίδα στο διαδίκτυο από ένα άτομο που έχει προσβληθεί και που συνδέει τον πληγέντα χρήστη που έκανε κλικ. Χρησιμοποιούνται εικονοστοιχεία μέτρησης, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της ροής επισκεπτών σε έναν ιστότοπο.Το Google AdSense θα μεταφέρει προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP που απαιτείται για τη συλλογή και τιμολόγηση της διαφημιστικής προβολής, στην Alphabet Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Alphabet Inc. μπορεί να μεταφέρει τέτοιες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.Το Google AdSense θα εξηγηθεί στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/adsense/start/.15. Κανονισμοί προστασίας δεδομένων για τη χρήση και χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει σε αυτόν τον ιστότοπο το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μεταξύ άλλων, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο στον οποίο ένας ενδιαφερόμενος έχει έρθει σε έναν ιστότοπο (λεγόμενοι παραπομπές), στους οποίους έχουν πρόσβαση οι υποσελίδες του ιστοτόπου ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια παρατήρησης προβάλλεται μια υποσελίδα. Μια ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και της ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης μέσω Διαδικτύου.Η εταιρεία που λειτουργεί με το στοιχείο Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για αναλύσεις ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου δεδομένων θα συντομευθεί και θα ανωνυμοποιηθεί από την Google εάν η πρόσβαση στον ιστότοπό μας προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει τις ροές επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Μεταξύ άλλων, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνονται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας, την κατάρτιση ηλεκτρονικών αναφορών που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη χρήση του ιστότοπού μας.Το Google Analytics χρησιμοποιεί ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Χρησιμοποιώντας αυτό το cookie η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Κάθε φορά που μια από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου έχει πρόσβαση από τον ελεγκτή και έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Google Analytics Να υποβάλετε δεδομένα στην Google για σκοπούς ηλεκτρονικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google θα γνωρίζει προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η διεύθυνση IP του ενδιαφερόμενου προσώπου, η οποία εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, την Google να παρακολουθεί την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και, στη συνέχεια, να καθιστά δυνατούς συμβιβασμούς.Το cookie αποθηκεύει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως είναι ο χρόνος πρόσβασης, ο τόπος από τον οποίο έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων του ιστοτόπου από το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μεταφέρονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από το Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.Το άτομο που επηρεάζεται μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί και να αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το Google Analytics για τη χρήση αυτού του ιστότοπου και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google. Για να γίνει αυτό, το άτομο πρέπει να κάνει λήψη και να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα στο Google Analytics και πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις ιστότοπων. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται από την Google ως αντίφαση. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων μεταγενέστερα διαγραφεί, διαμορφωθεί ή επανεγκατασταθεί, το υποκείμενο δεδομένων πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης έχει απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο που ανήκει στη σφαίρα ελέγχου, είναι δυνατή η επανεγκατάσταση ή η επανενεργοποίηση του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης.
Περισσότερες πληροφορίες και πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και http://www.google.com/analytics/terms/el.html. Το Google Analytics εξηγείται λεπτομερέστερα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el_de/analytics/.16. Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ της GoogleΟ ελεγκτής έχει ενσωματώσει τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google σε αυτόν τον ιστότοπο. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google είναι μια λειτουργία του Google AdWords που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να προβάλλει διαφημίσεις σε τέτοιους χρήστες του διαδικτύου που είχαν προηγουμένως στον ιστότοπο της εταιρείας. Επομένως, η ενσωμάτωση του Remarketing της Google επιτρέπει σε μια εταιρεία να δημιουργήσει φιλική προς το χρήστη διαφήμιση και έτσι να επιτρέψει στους χρήστες του Διαδικτύου να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος.Η εταιρεία υπηρεσιών επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google είναι η Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.Σκοπός του Remarketing της Google είναι να εμφανίζεται η διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις μέσω του Δικτύου Google ή να τις προβάλλουμε σε άλλους ιστότοπους προσαρμοσμένους στις ατομικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τον καθορισμό του cookie, η Google θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον επισκέπτη στον ιστότοπό μας, εάν στη συνέχεια ζητήσει ιστοσελίδες που είναι επίσης μέλη του δικτύου διαφημίσεων Google. Με κάθε επίσκεψη σε έναν ιστότοπο στον οποίο έχει ενσωματωθεί η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου εντοπίζεται αυτόματα με την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει γνώση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP ή η συμπεριφορά πλοήγησης του χρήστη, τα οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή διαφήμισης σχετικής με το ενδιαφέρον.Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Internet που χρησιμοποιείται από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, θα μεταφερθούν στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από το Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.Το άτομο που επηρεάζεται μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει την ευκαιρία να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση στη σύνδεση www.google.com/settings/ads από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιεί και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί.
Περισσότερες πληροφορίες και πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el.17. Πολιτική Απορρήτου Χρήσης και Χρήσης του Google+Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το κουμπί Google+ ως στοιχείο σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google+ είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης με βάση το Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες. Το Google+ επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να κοινωνικοποιούνται μέσω αιτημάτων φίλων, μεταξύ άλλων.Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Google + είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.Κάθε επίσκεψη σε μια από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου που λειτουργεί από τον ελεγκτή και ενσωματώνει ένα κουμπί Google+ θα προκαλέσει αυτόματη ενεργοποίηση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του θέματος από το αντίστοιχο κουμπί Google+, Κάντε λήψη από το Google. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google θα γνωρίζει ποιο συγκεκριμένο κάτω μέρος του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google+ διατίθενται στη διεύθυνση  https://developers.google.com/+/.Αν το άτομο συνδεθεί ταυτόχρονα με το Google+, η Google αναγνωρίζει σε κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και καθ 'όλη τη διάρκεια κάθε διαμονής στον ιστότοπό μας, στο οποίο στο κάτω μέρος του ιστότοπού μας επισκεφθήκαμε τον ενδιαφερόμενο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του κουμπιού Google+ και εκχωρούνται από την Google στον αντίστοιχο λογαριασμό Google + του ενδιαφερόμενου προσώπου.Εάν το υποκείμενο δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Google+ που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας και, συνεπώς, κάνει μια σύσταση Google + 1, η Google αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό Google + του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η Google θα αποθηκεύσει τη σύσταση Google + 1 του υποκειμένου των δεδομένων και θα την δημοσιοποιήσει σύμφωνα με τους όρους που αποδέχονται το υποκείμενο των δεδομένων. Μια παραπομπή Google +1 από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο θα παρέχεται στη συνέχεια μαζί με άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα του λογαριασμού Google + 1 που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων και της φωτογραφίας σε άλλες υπηρεσίες Google που είναι αποθηκευμένες εκεί, Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google, του λογαριασμού Google του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλων τόπων, όπως σε ιστότοπους ή σε σχέση με διαφημίσεις που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. Επιπλέον, η Google είναι σε θέση να συνδέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Google.Η Google καταγράφει επίσης αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση των διαφορετικών υπηρεσιών της Google.Η Google λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του κουμπιού Google +, στο οποίο το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν το άτομο στο οποίο γίνεται η σύνδεση είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Google+ κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί Google + ή όχι.Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν επιθυμεί να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Google, ο τελευταίος μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αυτών αποστέλλοντας από το λογαριασμό τους στο Google + πριν τηλεφωνήσει στον ιστότοπό μας.Περισσότερες πληροφορίες και πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/. Μπορείτε να βρείτε επιπλέον συμβουλές Google σχετικά με το κουμπί Google +1 στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.


18. Πολιτική Απορρήτου εφαρμογής και Χρήσης του Google AdWordsΟ ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdWords σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο διαδίκτυο που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να εκτελούν αποτελέσματα αναζήτησης τόσο για το Google όσο και για τα δίκτυα Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προκαθορίσει λέξεις-κλειδιά που θα εμφανίζουν μια διαφήμιση στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google μόνο όταν η μηχανή αναζήτησης ανακτά ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με λέξεις-κλειδιά. Στο Δίκτυο Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε επίκαιρες ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένο αλγόριθμο και σύμφωνα με προκαθορισμένες λέξεις-κλειδιά.Η εταιρεία που λειτουργεί για τις υπηρεσίες του Google AdWords είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.Ο στόχος του Google AdWords είναι να προωθήσει τον ιστότοπό μας προβάλλοντας τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος σε ιστότοπους τρίτων και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης της Google και προβάλλοντας διαφημίσεις στον ιστότοπό μας.Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, το λεγόμενο cookie μετατροπής θα αποθηκευτεί στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών της Google από την Google. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής λήγει μετά από τριάντα ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων. Σχετικά με το cookie μετατροπής είναι, αν το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, εντοπίστηκε αν ορισμένες ιστοσελίδες, όπως το καλάθι αγορών από ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταστημάτων, είχαν πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Το cookie μετατροπής επιτρέπει τόσο σε εμάς όσο και στην Google να κατανοήσουμε αν ένα άτομο που έρχεται στον ιστότοπό μας μέσω ενός διαφημιστικού εισοδήματος από το AdWords, δηλαδή ολοκλήρωσε ή ακύρωσε μια αγορά.Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών επισκεπτών για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά επισκεψιμότητας χρησιμοποιούνται από εμάς για να προσδιορίσουμε τον συνολικό αριθμό χρηστών που μας έχουν σταλεί μέσω διαφημίσεων του AdWords, προκειμένου να προσδιορίσουμε την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε διαφήμισης του AdWords και να βελτιστοποιήσουμε τις διαφημίσεις του AdWords για το μέλλον , Ούτε η εταιρεία μας ούτε οποιοσδήποτε άλλος διαφημιζόμενος του Google AdWords λαμβάνει πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να εντοπίσουν το υποκείμενο των δεδομένων.Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως οι ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο ενδιαφερόμενος. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Internet που χρησιμοποιείται από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, θα μεταφερθούν στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από το Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.Το άτομο που επηρεάζεται μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει την ευκαιρία να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση στη σύνδεση www.google.com/settings/ads από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιεί και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί.Περισσότερες πληροφορίες και πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση  https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.


19. Πολιτική απορρήτου για εφαρμογή και χρήση του InstagramΟ ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που χαρακτηρίζεται ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο και να διαδίδουν τα δεδομένα αυτά σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.Η εταιρεία που ασχολείται με την Instagram είναι η Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ΗΠΑ.Κάθε επίσκεψη σε μία από τις σελίδες αυτής της ιστοσελίδας που λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί αυτόματα ένα στοιχείο Instagram (Insta-Button) προκαλεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου ατόμου μέσω του αντίστοιχου στοιχείου Instagram προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου του Instagram. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram γνωρίζει ποιο συγκεκριμένο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.Εάν το υποκείμενο των δεδομένων συνδεθεί ταυτόχρονα με το Instagram, η Instagram αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, σε ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Instagram και εκχωρούνται μέσω του Instagram στο λογαριασμό Instagram του ενδιαφερόμενου προσώπου. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταφέρονται μαζί του ανατίθενται στον προσωπικό λογαριασμό Instagram του ενδιαφερόμενου προσώπου και αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Instagram.Μέσω του στοιχείου Instagram, το Instagram λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας εάν ο ενδιαφερόμενος συνδεθεί ταυτόχρονα με το Instagram τη στιγμή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Instagram ή όχι. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν θέλει να μεταδώσει αυτές τις πληροφορίες στο Instagram, ο τελευταίος μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση από το να αποσυνδεθεί από το λογαριασμό Instagram πριν τηλεφωνήσει στον ιστότοπό μας.Επιπλέον πληροφορίες και πολιτική απορρήτου του Instagram μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://help.instagram.com/155833707900388 και στη διεύθυνση  https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.


20. Πολιτική απορρήτου για εφαρμογή και χρήση του LinkedInΟ ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία από τη LinkedIn Corporation σε αυτόν τον ιστότοπο. Το LinkedIn είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στο διαδίκτυο και επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με υπάρχουσες επιχειρηματικές επαφές και να δημιουργούν νέες επιχειρηματικές επαφές. Πάνω από 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες χρησιμοποιούν το LinkedIn σε περισσότερες από 200 χώρες. Αυτό κάνει τη LinkedIn σήμερα τη μεγαλύτερη πλατφόρμα για επιχειρηματικές επαφές και έναν από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους στον κόσμο.Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο LinkedIn είναι η εταιρεία LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζεται από την LinkedIn Ireland, Θέματα Πολιτικής Απορρήτου, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο οποίος διαθέτει ένα στοιχείο LinkedIn (plug-in LinkedIn), αυτό το στοιχείο προκαλεί στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από το θέμα να κατεβάσει μια αντίστοιχη αναπαράσταση του στοιχείου LinkedIn. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες του LinkedIn μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developer.linkedin.com/plugins. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το LinkedIn μαθαίνει σχετικά με το συγκεκριμένο κατώτατο σημείο του ιστότοπού μας που επισκέφθηκε ο ενδιαφερόμενος.Αν το άτομο έχει συνδεθεί ταυτόχρονα σε LinkedIn, LinkedIn αναγνωρίζει με κάθε κλήση την ιστοσελίδα μας από τον ενδιαφερόμενο και καθ 'όλη τη διάρκεια της κάθε παραμείνουν στην ιστοσελίδα μας, ποιες συγκεκριμένες κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το προσβεβλημένο άτομο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του συνδέσμου LinkedIn και συνδέονται μέσω του LinkedIn με τον λογαριασμό LinkedIn του σχετικού LinkedIn. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα κουμπί LinkedIn που είναι ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα μας, το LinkedIn αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό του LinkedIn του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.Το LinkedIn λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω της συνιστώσας LinkedIn, στην οποία ο ενδιαφερόμενος επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας αν ο ενδιαφερόμενος συνδεθεί ταυτόχρονα στο LinkedIn κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο LinkedIn ή όχι. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν θέλει να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες στο LinkedIn, ο τελευταίος μπορεί να αποτρέψει την αποσύνδεση του λογαριασμού του στο LinkedIn πριν επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας.Στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, η LinkedIn προσφέρει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μηνύματα κειμένου και τις στοχευμένες διαφημίσεις, καθώς και τη διαχείριση των ρυθμίσεων διαφήμισης. Το LinkedIn χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες όπως το Quantcast, το Google Analytics, το BlueKai, το DoubleClick, το Nielsen, το Comscore, το Eloqua και το Lotame, οι οποίοι μπορούν να ορίσουν cookies. Αυτά τα cookies μπορούν να απορριφθούν στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Η πολιτική απορρήτου του LinkedIn διατίθεται στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η πολιτική cookie του LinkedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.


21. Πολιτική απορρήτου για εφαρμογή και χρήση του PinterestΟ ελεγκτής έχει ενσωματωμένα εξαρτήματα από την Pinterest Inc. σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Pinterest είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης με βάση το Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες. Μεταξύ άλλων, το Pinterest δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημοσιεύουν συλλογές εικόνων και μεμονωμένες εικόνες καθώς και περιγραφές σε εικονικούς πινάκων, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να μοιράζονται άλλοι χρήστες (αποκαλούμενοι repinnen) ή να σχολιάζονται.Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Pinterest είναι η Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ.Κάθε φορά που μία από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου καλείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Pinterest (plug-in Pinterest), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου ενεργοποιείται αυτόματα Το στοιχείο δημιουργεί αναπαράσταση της αντίστοιχης συνιστώσας Pinterest του Pinterest για λήψη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Pinterest είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://pinterest.com/. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Pinterest λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.Εάν το άτομο που έχει καταχωρηθεί στο Pinterest ταυτόχρονα, η Pinterest αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στο δικτυακό μας τόπο από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, ποια συγκεκριμένη κάτω πλευρά του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το τμήμα Pinterest και ανατίθενται από τον Pinterest στον σχετικό λογαριασμό Pinterest του συγκεκριμένου ατόμου. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα κουμπί Pinterest που είναι ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα μας, το Pinterest αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό Pinterest του ενδιαφερόμενου προσώπου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.Το Pinterest λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Pinterest, το οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο με το Pinterest τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν το άτομο που έχει προσβληθεί κάνει κλικ στο στοιχείο Pinterest. Εάν η μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο Pinterest από τον ενδιαφερόμενο δεν προορίζεται, μπορεί να αποτρέψει τη μεταφορά αποσύροντας τον λογαριασμό Pinterest πριν καλέσετε τον ιστότοπό μας.Η Πολιτική Απορρήτου του Pinterest, που διατίθεται στη διεύθυνση https://about.pinterest.com/privacy-policy, παρέχει πληροφορίες για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών πληροφοριών από την Pinterest.


22. Πολιτική απορρήτου για εφαρμογή και χρήση του TumblrΟ ελεγκτής έχει ενσωματωμένα εξαρτήματα από το Tumblr σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Tumblr είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να λειτουργούν ένα blog. Ένα blog είναι μια διαδικτυακή πύλη που συνήθως είναι προσβάσιμη στο κοινό και στην οποία ένα ή περισσότερα άτομα, που ονομάζονται bloggers ή webloggers, μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν σκέψεις στις λεγόμενες θέσεις blog. Σε ένα blog στο Tumblr, για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύσει κείμενα, εικόνες, συνδέσμους και βίντεο και να τα διανείμει στον ψηφιακό χώρο. Επιπλέον, οι χρήστες του Tumblr μπορούν να μεταφέρουν περιεχόμενο από εξωτερικούς ιστότοπους στο δικό τους ιστολόγιο.Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Tumblr είναι η Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, Νέα Υόρκη, NY 10010, USA.Κάθε φορά που ενσωματώνεται μία από τις επιμέρους σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Tumblr (κουμπί Tumblr), το πρόγραμμα περιήγησης στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου γίνεται αυτόματα το αντίστοιχο στοιχείο Tumblr για να κατεβάσετε μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Tumblr από το Tumblr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Tumblr διατίθενται στη διεύθυνση https://www.tumblr.com/buttons. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Tumblr λαμβάνει γνώση του συγκεκριμένου πυθμένα του ιστότοπού μας που επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Ο σκοπός της ενσωμάτωσης του στοιχείου Tumblr είναι να επιτρέψει στους χρήστες μας να αναδιανείμουν το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, να κάνουν γνωστό αυτόν τον ιστοχώρο στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουν τους αριθμούς επισκεπτών μας.Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο με το Tumblr, η Tumblr αναγνωρίζει σε κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, στην οποία συγκεκριμένη κάτω πλευρά του ιστότοπού μας επισκεφθήκαμε τον ενδιαφερόμενο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Tumblr και εκχωρούνται από τον Tumblr στον αντίστοιχο λογαριασμό Tumblr του συγκεκριμένου ατόμου. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Tumblr που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταφέρονται μαζί του αντιστοιχίζονται στον προσωπικό λογαριασμό Tumblr του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Tumblr.Το Tumblr θα λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο Tumblr στο οποίο το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, εάν το άτομο στο οποίο γίνεται η σύνδεση είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο με το Tumblr τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο που έχει προσβληθεί κάνει κλικ στο στοιχείο Tumblr ή όχι. Εάν μια τέτοια μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο Tumblr δεν είναι επιθυμητή από τον ενδιαφερόμενο, μπορεί να εμποδίσει τη μεταφορά αποσύροντας τον λογαριασμό Tumblr πριν τηλεφωνήσει στον ιστότοπό μας.Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του Tumblr είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.23. Πολιτική απορρήτου σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του TwitterΟ ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία Twitter σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση διαθέσιμη υπηρεσία μικροεπισήμανσης, όπου οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διανέμουν τα λεγόμενα tweets, τα οποία περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των μη-Twitter συνδρομητών. Τα tweets εμφανίζονται επίσης στους λεγόμενους οπαδούς του αντίστοιχου χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Το Twitter σας επιτρέπει επίσης να απευθύνεστε σε ευρύ κοινό μέσω hashtags, συνδέσμων ή retweets.Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Twitter είναι το Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ.Κάθε φορά που ενσωματώνεται μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twitter (κουμπί Twitter), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματος πληροφορικής του συγκεκριμένου προσώπου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Twitter προκαλεί τη λήψη μιας παρουσίασης του αντίστοιχου στοιχείου Twitter του Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter διατίθενται στη διεύθυνση https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.Σκοπός της ενσωμάτωσης του στοιχείου Twitter είναι να επιτρέψει στους χρήστες μας να αναδιανείμουν τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας, να προωθήσουν αυτή την ιστοσελίδα στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουν τους αριθμούς επισκεπτών μας.Εάν το πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί ταυτόχρονα στο Twitter, το Twitter αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, ποια συγκεκριμένη κάτω πλευρά του ιστότοπού μας επισκέπτεται το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω της συνιστώσας του Twitter και εκχωρούνται μέσω του Twitter στο λογαριασμό Twitter του ενδιαφερόμενου προσώπου. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Twitter που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταδίδονται μαζί του ανατίθενται στον προσωπικό λογαριασμό Twitter του ενδιαφερόμενου προσώπου και αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Twitter.Το Twitter λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter, το οποίο επισκέφθηκε ο ιστότοπός μας αν ο ενδιαφερόμενος συνδεθεί ταυτόχρονα στο Twitter κατά τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν το θέμα κάνει κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν μια τέτοια μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο Twitter δεν είναι επιθυμητή από τον ενδιαφερόμενο, μπορεί να αποτρέψει τη μεταφορά αποσύροντας τον λογαριασμό του Twitter πριν τηλεφωνήσει στον ιστότοπό μας.Οι ισχύουσες πολιτικές απορρήτου του Twitter είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy?lang=el.


24. Πολιτική απορρήτου για εφαρμογή και χρήση του XingΟ ελεγκτής έχει ενσωματωμένα εξαρτήματα από τη Xing σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Xing είναι ένα κοινωνικό δίκτυο με βάση το Διαδίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με τις υπάρχουσες επιχειρηματικές επαφές και να δημιουργούν νέες επιχειρηματικές επαφές. Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ στο Xing. Οι εταιρείες μπορούν, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν προφίλ εταιρειών ή να δημοσιεύσουν προσφορές εργασίας για τη Xing.Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Xing είναι η XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.Κάθε φορά που μία από τις επιμέρους σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο καλείται από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Xing (προσθήκη Xing), ο φυλλομετρητής στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου ταυτοποιείται αυτόματα από τον αντίστοιχο χρήστη Xing Το στοιχείο προκαλεί την αναπαράσταση της αντίστοιχης συνιστώσας Xing του Xing. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες του Xing μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://dev.xing.com/plugins. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Xing γνωρίζει ποιο συγκεκριμένο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.Εάν το πρόσωπο που έχει συνδεθεί ταυτόχρονα με την Xing, η Xing αναγνωρίζει σε κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, σε ποιο συγκεκριμένο κάτω μέρος του ιστότοπού μας επισκεφθήκαμε τον ενδιαφερόμενο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Xing και εκχωρούνται από τη Xing στον επηρεαζόμενο λογαριασμό Xing. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Xing που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, όπως για παράδειγμα το κουμπί "Κοινή χρήση", η Xing αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό Xing του συγκεκριμένου προσώπου και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.Το Xing λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες από το στοιχείο Xing στο οποίο το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, εάν το άτομο στο οποίο γίνεται η σύνδεση είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο με τη Xing τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν το άτομο που έχει προσβληθεί κάνει κλικ στο στοιχείο Xing. Εάν μια τέτοια μεταφορά αυτών των πληροφοριών στη Xing από τον ενδιαφερόμενο δεν προορίζεται, μπορεί να εμποδίσει τη μεταφορά αποσυνδέοντας τον λογαριασμό σας Xing πριν τηλεφωνήσει στον ιστότοπό μας.Η πολιτική απορρήτου του Xing, που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.xing.com/privacy, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών πληροφοριών από τη Xing. Επιπλέον, η Xing έχει δημοσιεύσει ειδοποιήσεις απορρήτου για το κουμπί Share XING στη διεύθυνση https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


25.Πολιτική Απορρήτου εφαρμογή και χρήση του YouTubeΟ ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια δικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να παρακολουθούν ελεύθερα βίντεο κλιπ και άλλους χρήστες για δωρεάν προβολή, αξιολόγηση και σχολιασμό. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των τύπων βίντεο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες όλες οι πλήρεις εκπομπές ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και μουσικά βίντεο, ρυμουλκούμενα ή βίντεο που έχουν κατασκευαστεί από χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης.Η εταιρεία εκμετάλλευσης του YouTube είναι η εταιρεία YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Το YouTube, LLC, είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.Κάθε επίσκεψη σε μια από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου που λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ενσωματώνει ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube) θα προκαλέσει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του θέματος να αντιπροσωπεύεται από το αντίστοιχο στοιχείο του YouTube για να κατεβάσετε μια εικόνα του αντίστοιχου στοιχείου YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google έχουν επίγνωση του συγκεκριμένου πυθμένα του ιστότοπού μας που επισκέφθηκε ο ενδιαφερόμενος.Αν το πρόσωπο που έχει συνδεθεί στο YouTube ταυτόχρονα, το YouTube αναγνωρίζει καλώντας μια δευτερεύουσα σελίδα που περιέχει ένα βίντεο στο YouTube, στο οποίο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου μας το άτομο που επισκέπτεται το άτομο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και το Google και σχετίζονται με τον μεμονωμένο λογαριασμό YouTube.Το YouTube και η Google θα λαμβάνουν πάντα πληροφορίες μέσω της συνιστώσας YouTube, στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το άτομο που έχει υπογράψει ταυτόχρονα συνδεθεί στο YouTube τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν η διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποχωρώντας από το λογαριασμό τους στο YouTube πριν τηλεφωνήσουν στον ιστότοπό μας.Η πολιτική απορρήτου του YouTube, που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/, προσδιορίζει τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης από το YouTube και την Google.


26. Πληρωμή: πολιτική απορρήτου PayPal ως μέθοδο πληρωμήςΟ ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία από το PayPal σε αυτόν τον ιστότοπο. Το PayPal είναι ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στο διαδίκτυο. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι είναι εικονικοί ιδιωτικοί ή επιχειρηματικοί λογαριασμοί. Επιπλέον, το PayPal έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τις εικονικές πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών εάν ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal. Ένας λογαριασμός PayPal διαχειρίζεται μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι 'αυτό δεν υπάρχει κλασικός αριθμός λογαριασμού. Το PayPal επιτρέπει την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών σε τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Το PayPal αναλαμβάνει επίσης τις λειτουργίες του διαχειριστή και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών.Η ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης του PayPal είναι το PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο.Εάν το υποκείμενο δεδομένων επιλέξει το "PayPal" ως επιλογή πληρωμής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων θα μεταδοθούν αυτόματα στο PayPal. Επιλέγοντας αυτή την επιλογή πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών.Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στο PayPal είναι συνήθως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών. Για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς, είναι απαραίτητα και αυτά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με την αντίστοιχη εντολή.Σκοπός της διαβίβασης των δεδομένων είναι η επεξεργασία των πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα παρέχει στο PayPal προσωπικά στοιχεία, ιδίως εάν υπάρχει νόμιμο συμφέρον για τη μεταφορά. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας μπορούν να μεταφερθούν μέσω του PayPal στους οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων. Αυτή η διαβίβαση έχει ως στόχο τον έλεγχο της ταυτότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας.Η PayPal μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σε θυγατρικές και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή για την επεξεργασία των δεδομένων εξ ονόματος του.Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων έναντι του PayPal. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρήση ή μετάδοση για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμής.Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου του PayPal είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.


27. Νομική βάση της επεξεργασίαςΤο άρθρο 6 I lit. Ένας GDPR εξυπηρετεί την εταιρεία μας ως τη νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας όπου λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως π.χ. για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή ανταλλάγματος, η επεξεργασία βασίζεται σε Το άρθρο 6 I lit. b GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περιπτώσεις διερεύνησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Εάν η εταιρία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I, γ GDPR.Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή ενός άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας τραυματίστηκε και το όνομα, η ηλικία, η ασφάλιση υγείας ή άλλες σημαντικές πληροφορίες θα έπρεπε να μεταβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. d GDPR βασίζονται. Τελικά, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασιστούν στο άρθρο 6 I lit. f GDPR βασίζονται. Σε αυτή τη νομική βάση απαιτούνται επεξεργασίες που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους, εκτός εάν επικρατούν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του συγκεκριμένου προσώπου.Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας επιτρέπονται ιδιαίτερα σε εμάς επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Συναφώς, θεώρησε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον αν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47, δεύτερη πρόταση, GDPR).


28. Επιλέξιμα συμφέροντα επεξεργασίας που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο μέροςΕίναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασισμένη στο άρθρο 6 I, f GDPR είναι το νόμιμο συμφέρον μας να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας προς όφελος όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.


29. Διάρκεια για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομέναΤο κριτήριο της διάρκειας της αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κράτησης. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εάν δεν απαιτείται πλέον η εκτέλεση της σύμβασης ή η ανάληψη σύμβασης.

30. Νομικές ή συμβατικές διατάξεις για την παροχή προσωπικών δεδομένων. Αναγκαιότητα για τη σύναψη της σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. πιθανές συνέπειες της μη παροχήςΔιευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών πληροφοριών απαιτείται εν μέρει από το νόμο (όπως οι φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί να προκύψει από συμβατικές ρυθμίσεις (όπως λεπτομέρειες σχετικά με τον ανάδοχο). Ενίοτε μπορεί να είναι απαραίτητο να συναχθεί μια σύμβαση ότι ένας πληγέντης μας παρέχει προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων είναι υποχρεωμένο να μας παράσχει προσωπικά στοιχεία όταν η εταιρεία μας συνάπτει σύμβαση μαζί της. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σήμαινε ότι η σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο δεν θα μπορούσε να κλείσει. Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από τον ενδιαφερόμενο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Ο υπάλληλος μας θα ενημερώνει το άτομο κατά περίπτωση εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και των συνεπειών της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων.


31. Ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεωνΩς υπεύθυνη εταιρεία, αποφεύγουμε την αυτόματη λήψη αποφάσεων ή τη δημιουργία προφίλ.


32. Φωτογραφίες με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίαςΟ δικτυακός τόπος bonfashion.gr χρησιμοποιεί μερικές φωτογραφίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.Οι αντίστοιχες φωτογραφίες σημειώνονται και παρατίθενται παρακάτω, με συγγραφέα και αναφορά πηγής, ξεχωριστά.


Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών

Το Bon Fashion χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση Cookies. Θέλω να μάθω περισσότερα